Mieszkania chronione

pionadmin, 30 marzec, 2011 - 18:19
Piotr Kielin

Stowarzyszenie Rodzin „Zdrowie Psychiczne" w Krakowie prowadzi kilka projektów. Ich wyjątkowość polega w dużej mierze na pracy bezpośrednio na rzecz osób po kryzysach psychicznych.

Przykładem jest Zakład Aktywności Zawodowej „U Pana Cogito", pensjonat i restauracja.

Od czerwca 2003 roku ZAZ to miejsce pracy i aktywizacji zawodowej dla osób chorujących psychicznie.

„U Pana Cogito" pracuje obecnie 21 osób po kryzysach psychicznych. Wszystkie zyski z działalności zakładu przekazywane są na rehabilitację społeczno-zawodową zatrudnionych „U Pana Cogito" osób niepełnosprawnych. Prowadzenie Zakładu odbywa się przy współpracy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Pensjonat „U Pana Cogito" jest atrakcyjnie zlokalizowany w pobliżu Rynku Dębnickiego, 10 minut od Wawelu. Dysponuje 14 pokojami o wysokim standardzie oraz restauracją i salą konferencyjną. Pensjonat ma swoich stałych klientów, którzy doceniają jego kameralną atmosferę. Większość przybywających gości jest zorientowanych w specyfice miejsca, w którym się znajdują. Pozostali zaś mają możliwość poznania konkretnych osób, które przebyły kryzys psychiczny, a także doświadczenia miłego i profesjonalnego kontaktu z nimi.

Pensjonat jest modelowym przykład przedsiębiorstwa, które prowadzi skuteczną rehabilitację zawodową (ergoterapię) osób chorujących psychicznie. Praca i bezpośredni kontakt z klientem pozwalają czuć się potrzebnym, dają szansę zaistnienia w innej niż dotąd roli, co w rezultacie wpływa pozytywnie na funkcjonowanie w najbliższym środowisku. Idea i realizacja przedsiębiorstwa społecznego zapoczątkowane zostały w roku 2000 dzięki współpracy organizacji samorządowych, rządowych i pozarządowych. Istotny wkład w powstanie pensjonatu mieli darczyńcy i sponsorzy.

Prowadzone przez Katedrę Psychiatrii CMUJ badania naukowe nad jakością życia osób chorych psychicznie wyraźnie wykazują, że osoby chorujące, które posiadają pracę i strukturę dnia, o wiele rzadziej i krócej podlegają rehospitalizacji z powodu nawrotu choroby, mają lepszą samoocenę, są bardziej samodzielne i niezależne. Zatem pośrednie koszty leczenia i korzystania z pomocy społecznej w pełni przekładają się na korzyści płynące z utrzymywania przez Państwo wspieranego zatrudnienia.

Stowarzyszenie Rodzin „Zdrowie Psychiczne" prowadzi także mieszkanie chronione. To doskonała forma treningu samodzielnego prowadzenia gospodarstwa domowego, trening umiejętności gospodarowania budżetem, odpowiedzialności za siebie i swoje leczenie, dbania o czystość, przyrządzania posiłków a także nabycia umiejętności dbania o drugiego człowieka i budowania prawidłowych relacji międzyludzkich.

Mieszkanie chronione jest formą rehabilitacji i usamodzielnienia dla 8 osób po kryzysie psychicznym. Prowadzone jest w nowym lokalu przekazanym przez Gminę Kraków przy ul. Borkowskiej w Krakowie. Zostało utworzone przy współpracy Gminy Kraków i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w oparciu o istniejący wcześniej hostel.

Kolejny przykład mieszkań chronionych pochodzi z Katowic.

Osobie, która ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebuje wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu, ale nie wymaga usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki, może być przyznany pobyt w mieszkaniu chronionym.

Mieszkanie chronione jest formą pomocy społecznej przygotowującą osoby tam przebywające, pod opieką specjalistów, do prowadzenia samodzielnego życia lub zastępującą pobyt w placówce zapewniającej całodobową opiekę. Mieszkanie chronione zapewnia warunki samodzielnego funkcjonowania w środowisku, w integracji ze społecznością lokalną.

Obecnie w Katowicach działają trzy mieszkania chronione: nr 1 przeznaczone dla 6 osób starszych, od dnia 01.05.2011 r. liczba miejsc w mieszkaniu zostanie rozszerzona do 8.

Mieszkanie nr 2 przeznaczone dla osób starszych dysponuje 6 miejscami.

Natomiast mieszkanie przeznaczone dla osób z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim lub umiarkowanym ma 7 miejsc.

Jak uzyskać pomoc w Katowicach?

Całość postępowania w zakresie przyznania pomocy w formie usług w mieszkaniu chronionym prowadzona jest przez Terenowe Punkty Pomocy Społecznej. Wniosek o udzielenie pomocy może zostać złożony osobiście przez osobę zainteresowaną, listownie, telefonicznie lub przez inne osoby i instytucje w imieniu osoby zainteresowanej. Pomoc przyznawana jest na podstawie wywiadu środowiskowego, w którym pracownik socjalny opisuje całość sytuacji rodzinnej, zdrowotnej, mieszkaniowej i dochodowej osoby zainteresowanej. Dokumentami potwierdzającymi sytuację życiową są m. in. odcinki renty/emerytury lub inne dokumenty określające wysokość dochodu rodziny, rachunki potwierdzające regulowanie opłat mieszkaniowych, wypisy ze szpitala, orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub niezdolności do pracy itp.

Mieszkanie Chronione w Ustrzykach Dolnych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ustrzykach Dolnych przystępując w 2003 r. do konkursu w ramach programu „Opieka nad dzieckiem i rodziną” ogłoszonego przez Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej pozyskało środki finansowe na utworzenie mieszkania chronionego dla usamodzielniających się wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych oraz wychowanków rodzin zastępczych. Wychowankowie, ukończywszy pewien etap w życiu - 18 lat bądź skończywszy edukację – mogą usamodzielnić się, wchodząc w dorosłe życie. Wówczas pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oferują tym wychowankom, którzy nie mają własnego mieszkania, a którzy chcieliby mieszkać już poza rodziną zastępczą skorzystanie z mieszkania chronionego.

Placówka ta o powierzchni użytkowej ok. 40m2 znajduje się w Ustrzykach Dolnych przy ul. Gombrowicza 37 w budynku będącym własnością starostwa powiatowego. Nowocześnie urządzone, w pełni wyposażone dwu pokojowe mieszkanie posiada aneks kuchenny i sanitarny. Może tam przebywać 3 wychowanków jednocześnie.

Mieszkanie chronione dla osób zaburzonych psychicznie są także w Tolkmicku.

Dom Pomocy Społecznej w Tolkmicku prowadzi mieszkanie chronione dla 6 osób z zaburzeniami psychicznymi czasowo wymagających wsparcia.

Celem prowadzenia tych mieszkań jest czasowe zapewnienie wsparcia osobom z zaburzeniami psychicznymi, rekrutującym się ze środowiska lokalnego, utrzymanie ich w naturalnym środowisku, a tym samym przeciwdziałanie zjawisku instytucjonalizacji oraz usamodzielnianie niektórych mieszkańców domów pomocy społecznej, cierpiących na zespoły psychoorganiczne, których aktualny stan zdrowia umożliwia samodzielne życie, ze szczególnym uwzględnieniem osób młodych.

Działalność mieszkania chronionego skierowana jest przede wszystkim do osób młodych, które ze względu na wiek i niepełnosprawność nie wymagają pełnego zakresu usług świadczonych przez stacjonarne placówki pomocy instytucjonalnej, natomiast zakres usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania jest niewystarczający lub niemożliwy do realizacji, jak również niektórych mieszkańców domów pomocy społecznej, cierpiących na zespoły psychoorganiczne, których aktualny stan zdrowia umożliwia samodzielne życie.

Pobyt w mieszkaniu chronionym stanowi niezbędny etap w drodze do uzyskania pełnej samodzielności życiowej.

Działalność mieszkania chronionego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, czasowo wymagających wsparcia, ma na celu:

  • stworzenie bezpiecznych warunków życia
  • podtrzymywanie optymalnego stopnia funkcjonowania poprzez zindywidualizowanie oddziaływania mieszczącego się w zakresie leczniczo - rehabilitacyjnym oraz opiekuńczo – terapeutycznym
  • podtrzymywanie umiejętności manualno - fizycznych i intelektualno - psychicznych, dotyczących orientacji, zainteresowań, nawiązywania kontaktów oraz
  • utrzymywanie stałych kontaktów z rodzinami osób przebywających w mieszkaniu chronionym

1 komentarz

I found this is an

Anonim, 24 styczeń, 2018 - 19:46
I found this is an informative and interesting post so i think so it is very useful and knowledgeable. I would like to thank you for the efforts you have made in writing this article. yoga teacher training

Dodaj nowy komentarz