Konferencja „Zatrudnienie w administracji oraz podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób niepełnosprawnych”

marcinl, 23 czerwiec, 2017 - 08:32
Martyna Sergiel i Tomasz Wojczak

21 czerwca 2017 r. w Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu odbyła się konferencja o nazwie Zatrudnienie w administracji oraz podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób niepełnosprawnych”.

 

Osoby niepełnosprawne, poszukując pracy napotykają na różne bariery, zarówno po stronie pracodawców i pracowników, jak również po stronie własnej psychiki. Granicą często staje się niska samoocena czy brak odpowiedniego doświadczenia zawodowego. Aktywność zawodowa osób niepełnosprawnych według danych GUS z 2016 roku wciąż jest zbyt niska i wynosi tylko 27%.

 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, chcąc przeciwdziałać ich wykluczeniu społecznemu w Wielkopolsce rozpoczął kampanię informacyjną: „Osoby niepełnosprawne - szansą dla pracodawców publicznych i prywatnych”.

 

Jej celem jest danie szansy osobom wykluczonym społecznie, aby mogły zaprezentować siebie, jako rzetelnych i cenionych pracowników, a tym samym przekonanie pracodawców, którzy niewątpliwie wciąż mają opory, ze w takich ludzi warto inwestować.

 

Do 2020 roku Fundusz planuje w ten sposób wesprzeć nawet 5 tys. uprawnionych uczestników projektu, którymi będą zainteresowani ich potencjalni pracodawcy.

 

Na jednego beneficjenta w programie pilotażowym „Stabilne zatrudnienie - administracja publiczna” - przypada do rozdysponowania kwota rzędu 18 tys. zł. Adresatami programu są ogólnopolskie instytucje publiczne, samorząd terytorialny, a także państwowe oraz samorządowe instytucje kultury. W ramach wsparcia możliwe będzie wyposażenie czy dostosowanie stanowiska pracy, odpowiednie szkolenia, organizacja dowozu beneficjentów z miejsca zamieszkania do zakładu pracy. Oprócz tego przewidziany jest również dodatek motywacyjny w wysokości 400 złotych miesięcznie dla każdego uczestnika programu objętego formą pomocy. Kwota może zostać przeznaczona na dodatkowe koszty związane z pracą, takie jak na przykład zatrudnienie tłumacza języka migowego lub asystenta czy koszty poniesione z tytułu zakwaterowania na czas podjęcia zatrudnienia.

 

Drugi z programów pilotażowych - „Absolwent” - służyć ma przygotowaniu wykwalifikowanych pracowników, którzy będą mogli ubiegać się o zatrudnienie m.in. w administracji publicznej. Skierowany jest on do absolwentów szkół wyższych i osób kończących naukę. Program zakłada stworzenie indywidualnej ścieżki kariery zawodowej, podnoszenie kwalifikacji zawodowych w postaci kursów i szkoleń oraz staży, a także wsparcie zatrudnienia.

 

Trzeci program pilotażowy PFRON noszący nazwę „Praca - Integracja skierowany został do osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności oraz do organizacji pozarządowych. Organizacje pozarządowe będą prowadzić wobec swoich „podopiecznych” działania aktywizacyjne, na które (jeżeli tylko spełnią określone wymogi) otrzymają fundusze z PFRON.

 

Dofinansowaniem PFRON mogą być na przykład objęte koszty rekrutacji, uzyskania przez osobę niepełnosprawną odpowiednich kwalifikacji czy też zakup sprzętu i urządzeń technicznych przez wspomnianą organizację pozarządową.

 

Narzędzia stworzone przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zostały zaprezentowane podczas konferencji, która odbyła się w Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu. Patronat nad wydarzeniem objął Wojewoda Wielkopolski Pan Zbigniew Hoffmann.

Wśród prelegentów znaleźli się eksperci z Funduszu, a także przedstawiciele Państwowej Inspekcji Pracy i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

 

„ZUS podpisał właśnie porozumienie o współpracy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W ramach tego porozumienia będziemy przede wszystkim promować rehabilitację wśród osób zagrożonych wykluczeniem zawodowym w związku z ich niepełnosprawnością - informuje Dobrochna Bubnowska, dyrektor I Oddziału ZUS w Poznaniu - Ważne, aby pokazać, że niepełnosprawność nie musi oznaczać niezdolności do pracy. Stąd między innymi nasz udział w tej konferencji”.

 

 

 

 

 

 

 

 

1 komentarz

Great post yet I was thinking

Anonim, 24 grudzień, 2017 - 13:17
Great post yet I was thinking about whether you could compose a litte more on this subject? I'd be extremely grateful on the off chance that you could expound a smidgen further. Welcome it! Brian Holm Attorney San Diego

Dodaj nowy komentarz