500 zł z PFRON – poradnik krok po kroku

Na zdjęciu pieniądze - banknoty i monety

Od 10 kwietnia 2020 roku uruchomiony został nowy program pomocowy PFRON. Jest on odpowiedzią na stan epidemiologiczny w kraju i na świecie.

Osoby z niepełnosprawnościami lub w ich imieniu opiekunowie mogą ubiegać się o przyznanie kwoty 500 zł netto przez okres maksymalnie trzech miesięcy. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczył na ten cel 174 250 000 zł, z możliwością zwiększenia tej kwoty.

Program ma w zamierzeniu służyć udzieleniu finansowego wsparcia osobom, które w wyniku zagrożenia epidemiologicznego utraciły w okresie od 9 marca 2020 r. do 4 września 2020 r. możliwość korzystania (przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych), z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej.

Program PFRON „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” (moduł III) polega na dofinansowaniu kosztów związanych z zapewnieniem opieki podczas pobytu w domu.

O wsparcie mogą ubiegać się:

 1. uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej
 2. uczestnicy  środowiskowych domów samopomocy, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej
 3. podopieczni dziennych domów pomocy społecznej, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej
 4. podopieczni placówek rehabilitacyjnych, których działalność finansowana jest ze środków PFRON na podstawie art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, czyli prowadzonych przez organizacje pozarządowe
 5.  uczestnicy programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą PFRON, którzy w ramach tych programów korzystają ze wsparcia udzielanego przez placówki rehabilitacyjne
 6. pełnoletni (od 18 do 25 roku życia) uczestnicy zajęć rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim
 7. pełnoletni (od 18 do 24 roku życia) wychowankowie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych, funkcjonujących na podstawie ustawy Prawo oświatowe

O dofinansowanie mogą postarać się osoby niepełnosprawne będące w posiadaniu aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenia równoważnego) oraz dzieci i młodzież niepełnosprawna z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności, wydanym przed ukończeniem 16. roku życia.

Osoby posiadające ważne orzeczenie o niepełnosprawności zawsze mogą skorzystać z możliwości dofinansowania z puli środków PFRON. Brane pod uwagę jest także orzeczenie równoważne, wydane przez lekarza orzecznika KRUS lub ZUS.

Kwota wsparcia to 500 zł miesięcznie netto na jedną osobę z niepełnosprawnością. Pomoc będzie przyznana na maksymalnie 3 miesiące, także z wliczeniem w to marca.

W każdym miesiącu musi wystąpić brak możliwości zapewnienia opieki w placówce rehabilitacyjnej przez co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych.

Placówką rehabilitacyjną nazywamy przestrzeń, w której udzielane jest wsparcie osobom niepełnosprawnym świadczone w sposób nieprzerwany, to znaczy nie mniej niż 5 dni w tygodniu, przez co najmniej 10 miesięcy w roku.

Świadczenie nie będzie przysługiwać za miesiąc, w którym nastąpiła wypłata dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Świadczenie nie jest uzależnione od kryterium dochodowego, nie jest również opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Środki ze świadczenia powinny być przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z utratą zajęć w placówce, zorganizowanych w warunkach domowych.

Nie trzeba jednak dokumentować np. paragonami czy fakturami tych wydatków. Wniosek o świadczenie powinna złożyć osoba z niepełnosprawnością lub jej opiekun. W imieniu osób niepełnoletnich lub ubezwłasnowolnionych częściowo lub całkowicie wniosek składają opiekunowie prawni.

Wniosek można złożyć:

 1. elektronicznie poprzez system SOW – sposób rekomendowany przez PFRON
 2. osobiście w instytucji wybranej przez powiat – prawdopodobnie będą to miejscowe Centra Pomocy Rodzinie. Wcześniej należy się upewnić tam telefonicznie jak i kiedy można złożyć dokumenty
 3. pocztą tradycyjną – wniosek należy uprzednio pobrać ze strony PFRON
 4. pocztą elektroniczną (należy uprzednio dowiedzieć się telefonicznie na jaki adres mailowy można przesłać formularz wniosku)

Możliwość złożenia wniosku w systemie SOW mają również osoby, które nie posiadają profilu zaufanego lub podpisu elektronicznego, wystarczy założyć konto w tym systemie.

Wniosek jest do pobrania na stronie PFRON.

Wniosek można składać od 10 kwietnia 2020 r. w sposób ciągły do 4 września 2020 r. Program PFRON będą realizować samorządy.

Wcześniej dany samorząd musi przystąpić do programu PFRON, czyli wypełnić i przesłać wnioski do Funduszu.

Jeśli jednak dany samorząd nie przystąpiłby do tego programu PFRON dopuszcza możliwość udzielenia pomocy danej osobie za pośrednictwem innego samorządu.

Dokumenty dla samorządów są dostępne na stronie PFRON.

Samorząd, który przystąpi do programu wyznaczy jednostkę organizacyjną na swoim terenie, która będzie rozpatrywać wnioski i podejmować decyzję o przyznaniu świadczenia. Najczęściej, wnioski będą realizowały Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie.

Świadczenie powinniśmy otrzymać do 10 dni po podjęciu decyzji przez Centra Pomocy Rodzinie.

Pytania dotyczące programu można zadawać konsultantom infolinii PFRON: tel. 517 373 975 (godz. 9:00 – 20:00) lub tel. 22 581 84 10 (godz. 9:00 – 15:00) oraz infolinii SOW – tel. 800 889 777 (godz. 9:00 – 17:00).