Zmiany w Ustawie o pomocy społecznej

Trzy osoby w białych fartuchach

Rada Ministrów uchwaliła projekt dokumentu wprowadzającego zmiany w ustawie o pomocy społecznej oraz ustawie o ochronie zdrowia psychicznego.

Projekt ten został stworzony w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Zmiany te mają na celu ograniczenie nieprawidłowości w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub w podeszłym wieku.

Zgodnie z obowiązującym prawem podmiot prowadzący placówkę zapewniającą całodobową opiekę osobom z niepełnosprawnościami, przewlekle chorymi lub w podeszłym wieku może dostać karę w wysokości 10 lub 20 tys. zł. Kara 40 tys. zł może zostać nałożona jedynie wówczas, gdy podmiot już ukarany nie zamknął placówki. Zgodnie z nowymi przepisami podmiot, na który nałożono karę za prowadzenie jednej placówki bez zezwolenia, i który będzie prowadził inną placówkę także bez zezwolenia – otrzyma karę 40 tys. zł. Ponadto nie otrzyma również pozwolenia na prowadzenie działalności przez kolejne 5 lat od chwili ukarania.

Nowe regulacje prawne nakładają na tego typu placówki obowiązek posiadania dźwigu osobowego. W projekcie ustawy doprecyzowano również przepisy dotyczące dokumentów wymaganych przy wniosku o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie placówki. Po to by wspomóc niewielkie placówki, (w których przebywa nie więcej niż 5 osób) złagodzono część standardów. Małe placówki będą mogły zamiast windy mieć zamontowaną platformę lub krzesełko dla niepełnosprawnych. Zgodnie z projektem, w jednym Domu Pomocy Społecznej będzie mogło przebywać do 100 osób. Powinno to zagwarantować odpowiednie warunki bezpieczeństwa i opieki.

Uzupełnieniu uległy także przepisy o dotyczące zatrudniania personelu opiekuńczego. Projekt ustawy uniemożliwia sprawowanie opieki w omawianych placówkach przez osoby bez podstawowej wiedzy w tym zakresie. Wojewodowie będą mieli uprawnienia pozwalające im sprawdzić czy zatrudnieni pracownicy mają odpowiednie kwalifikacje.

Wprowadzono również możliwość ograniczenia samodzielnego opuszczenia domu pomocy społecznej lub placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom z zaburzeniami psychicznymi. Rzecz jasna tylko w wypadku, gdy brak opieki zagraża życiu lub poważnie zagraża zdrowiu takiej osoby. Możliwe jednak będzie wystąpienie, przez krąg najbliższych takiej osoby, do sądu opiekuńczego z wnioskiem o zniesienie tego ograniczenia.

Poszerzeniu uległ również katalog sytuacji, w których będzie można zwolnić z obowiązku wnoszenia opłat za pobyt w domu pomocy społecznej. Osoby, płacące za pobyt bliskich w domu pomocy społecznej będą mogły być zwolnione z opłaty. Będzie to możliwe po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego i spełnieniu ściśle określonych wymagań.

W projekcie ustawy przyjęto również, że w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub w podeszłym wieku może być zapewniana opieka wyłącznie osobom pełnoletnim.

Źródło informacji można znaleźć tutaj.