Przejdź do treści

Działasz w NGO? Zostań członkiem komisji oceniających projekty

Logo Miasta Poznania

Miasto Poznań ogłosiło nabór ciągły do bazy kandydatów oceniających projekty organizacji pozarządowych, które ubiegają się o dofinansowanie ze środków miejskich na rok 2020.

Na podstawie bazy kandydatów Prezydent Miasta Poznania powoła członków komisji konkursowych będących przedstawicielami organizacji pozarządowych. Dzięki temu opinia wydana przez urzędników i przedstawicieli trzeciego sektora staje się podstawą do decyzji Prezydenta, komu i w jakiej wysokości przyznać dofinansowanie na projekty realizowane dla mieszkańców stolicy Wielkopolski.

Przesłanie prawidłowo wypełnionego zgłoszenia jest jednoznaczne z włączeniem kandydata do bazy.

Do pracy w komisjach konkursowych Prezydent Miasta Poznania zaprasza specjalistów działających w różnych obszarach np. pomocy społecznej, ochrony środowiska, kultury czy oświaty. Ważne jest by kandydat znał realia pracy w organizacjach pozarządowych, rozumiał potrzeby tego środowiska i miał wizję jego rozwoju.

Członkowie komisji konkursowych oceniają oferty w generatorze Witkac.pl. Kandydata na osobę zasiadającą w komisji może rekomendować również organizacja trzeciego sektora. Zgłoszona osoba opiniuje tylko projekty organizacji, z którymi w żaden sposób nie jest związana. Ma to umożliwić obiektywną ocenę jakości projektu i jego przydatności dla mieszkańców miasta.

Udział w komisji daje możliwość przedstawicielom organizacji pozarządowych współdecydowania o tym, na jakie działania trzeciego sektora w Poznaniu przeznaczane są pieniądze publiczne.

Każdy z członków komisji konkursowych ma prawo do otrzymania referencji po zakończeniu prac. Mogą oni również wykorzystać zdobyte doświadczenie przy pisaniu własnych projektów i przy ocenie ich w innych konkursach.

Zgłoszenia kandydatów odbywają się na formularzu, który dostępny jest tutaj. Kandydat proszony jest o wysłanie skanu wypełnionego zgłoszenia na adres mailowy: ngo@um.poznan.pl.