Konkurs „Poznań dostępny” wciąż trwa

Logo Miasta Poznania

Przypominamy, że wciąż można składać swoje projekty w konkursie „Poznań dostępny”.

Konkurs „Poznań dostępny” kierowany jest do instytucji, firm, organizacji społecznych i osób prywatnych podejmujących inicjatywy i aktywności na rzecz poprawy już istniejących warunków życia w środowisku miejskim, tak by w konsekwencji Poznań stał się przestrzenią w pełni przystosowaną do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i seniorów.

Rolą konkursu jest pokazywanie właściwych praktyk oraz „popychanie” do działań na rzecz wzrostu dostępności Poznania dla wspomnianej już grupy społecznej.

Konkurs ma również na celu promocję w środowisku lokalnym postanowień Konwencji Praw Osób Niepełnosprawnych oraz zasad projektowania uniwersalnego.

Zgłoszenia kandydatur do konkursu mogą dokonać osoby, które ukończyły 18 rok życia oraz stowarzyszenia, fundacje, instytucje, przedsiębiorstwa, uczelnie i inne jednostki organizacyjne. Jeden podmiot może zgłosić kilka projektów.

Podmiotami nagradzanymi w konkursie będą osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej.

Zasada jest jedna: do konkursu należy zgłaszać dobre praktyki, które są działaniami w trakcie realizacji lub zakończonymi w latach 2017-2019. Konkurs finansowany jest z budżetu Miasta Poznania, a udział w nim jest bezpłatny.

Laureaci nagradzani będą w obszarach i kategoriach, takich jak: „Budownictwo dostępne”, czyli: obiekty użyteczności publicznej (np. budynki administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, opieki zdrowotnej, pomocy społecznej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług). Do tej kategorii zalicza się również przestrzeń publiczna.

Kolejną kategorią jest „Dostępna kultura i sport”. Przynależą do niej wszelkiego rodzaju wydarzenia kulturalne lub sportowe, obiekty kulturalne czy sportowe (w tym rekreacyjne);

Trzecią kategorią są „Innowacje”, zalicza się do nich dla przykładu innowacyjne projekty i wydarzenia społeczne, a także innowacyjne rozwiązania techniczne i technologie.

Ostatnim, czwartym polem tematycznym, który na pewno zainteresuje komisję jest kategoria o nazwie „Osobowość roku”. Włączają się do niej osoby mające osiągnięcia wpływające na poprawę jakości życia ludzi z ograniczoną sprawnością oraz ich integrację społeczną i zawodową.

Zgłoszenie konkursowe powinno zawierać:

1. Wniosek w wersji papierowej i elektronicznej

2. Prezentację w programie PowerPoint zapisaną na płycie CD/DVD lub pamięci USB

Zgłoszenia można złożyć osobiście w siedzibie Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania przy ulicy 3 Maja 46 w Poznaniu do dnia 16 grudnia 2019 r. z dopiskiem: Konkurs „Poznań dostępny 2019”. Wszelkie zgłoszenia złożone po 16 grudnia 2019 r. nie będą rozpatrywane.

Kapituła konkursowa dokona merytorycznej oceny projektów w terminie do 31 stycznia 2020 r. Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się podczas uroczystej gali w pierwszej połowie nowego roku.

Więcej informacji można znaleźć w Zarządzeniu Prezydenta Miasta Poznania o organizacji konkursu „Poznań Dostępny 2019” dostępnym tutaj.