„Reprezentacje niepełnosprawności w kulturze i edukacji” – PFRON ogłasza nowy konkurs

Logo Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Do 21 stycznia 2020 r. można składać wnioski w organizowanym przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych konkursie o nazwie: „Reprezentacje niepełnosprawności w kulturze i edukacji”.

Hydroxychloroquine was first fda approved in 1963. If you have extra money, you can buy a pack of xenical online pharmacy orlistat diet pills available from a reputable brand like xenical. I have had a few small bumps, no redness, itching, fever and no drainage.

The method of the api is called the api method, and it is defined in the component class. Armodafinil is https://cdu-nettetal.de/index.php/stadtrat/ approved for use in most european countries. I've seen this happen to another lady, and i've seen the way it went with one of the women in my office, where she had all of these severe allergic reactions.

There are two different forms of prednisone – oral prednisone and injectable prednisone. Ampicillin fluticasone nasal spray goodrx is an antibiotic that is used to treat infections caused by certain types of bacteria. After discussing your surgical options and your comfort with anesthetic, your doctor will show you a picture.

W ramach konkursu istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie badań, ekspertyz i analiz dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami w module B.

Szacowana wysokość środków na dofinansowanie realizacji projektów zgłoszonych do konkursu wynosi ogółem 360.000 zł (dla jednostek sektora finansów publicznych – 120.000 zł, natomiast dla jednostek niebędących jednostkami sektora finansów publicznych – 240.000 zł).

Z wnioskami o przyznanie środków finansowych na realizację badania mogą wystąpić:

Uczelnie – szkoły wyższe w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668, ze zm.),

Jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2019 r. poz. 1183),

Instytuty badawcze, o których mowa w art. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1350),

Inne podmioty o udokumentowanym dorobku badawczym w zakresie problematyki dotyczącej przynajmniej jednego z wymienionych obszarów: niepełnosprawności, edukacji, kultury, różnorodności społecznej i kulturowej, działający na rynku przez okres minimum 3 lat, prowadzący działalność badawczą wpisaną do KRS/ewidencji działalności gospodarczej.

Wnioski można składać do 21 stycznia 2020 do godz. 10:00.

Więcej informacji można uzyskać tutaj.