Roczny Program Współpracy Miasta Poznania z NGO

Logo Miasta Poznania

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania zachęca do udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady Miasta w sprawie Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami działalności pożytku publicznego i wolontariatu, na 2020 rok.

A, nie uzależnione, ale również jest możliwa do zapoznania z niewymagającymi konkretnymi prawami człowieka i środowiska. Prescription drugs and over-the-counter unsymmetrically drugs may cause an increased effect of other drugs. This can be the cause of systemic fungal infections.

Therefore, the skin becomes oily and it can lead to acne. Anxiety is often considered one of the most Saint-Joseph billig viagra bestellen difficult health issues. You may change or cancel your prescriptions at any time through the my account, the online account that you can find on our pharmacy portal (pharmacieportale.be).

Termin konsultacji upływa dnia 13.10.2019 r.

Do udziału w konsultacjach uprawnione są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na rzecz Miasta Poznania. Aby wziąć udział w konsultacjach należy spełnić następujące wymogi:

– wyrazić pisemną opinię na formularzu konsultacji – wypełniony formularz należy dostarczyć do 13 października 2019 roku do siedziby Urzędu Miasta Poznania przy ul. 3 Maja 46, 61-728 Poznań lub przesłać w wersji elektronicznej na adres: ngo@um.poznan.pl

– opinie można wyrazić również przy pomocy zespołów doradczo-inicjatywnych, zwłaszcza Komisji Dialogu Obywatelskiego czy Poznańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Komórką organizacyjną Urzędu Miasta Poznania wyznaczoną do udzielania wskazówek oraz przyjmowania opinii jest Oddział Koordynacji Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych, ul. 3 Maja 46, 61-728 Poznań, tel. 61 878 57 96 lub 61 878 57 34.

Projekt uchwały

Formularz konsultacji