Wojewódzka Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych przy Marszałku Województwa Wielkopolskiego Kadencja 2020-2024

Logo Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu

Koronawirus i trwający stan pandemii nie przeszkodziły, aby 6 maja 2020 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych przy Marszałku Województwa Wielkopolskiego na czas kadencji 2020-2024. Inicjatorką spotkania była Pani Marzena Wodzińska – Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego.

Posiedzenie odbyło się w Sali posiedzeń II w Urzędzie Marszałkowskim. Z uwagi na konieczność zachowanie odpowiedniego reżimu sanitarnego w celu zapewnienia bezpiecznego przebiegu obrad, powzięto konieczne środki ostrożności takie, jak:

– ustawienie stołów zapewniające 2-metrowe odległości pomiędzy uczestnikami

– zapewniono maseczki, rękawiczki jednorazowe, płyn do dezynfekcji

– każda osoba otrzymała osobne długopisy

W obecnej Radzie miejsce znaleźli:

 1. Anna Leśna – Szymańska – Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem GEPETTO w Koninie.
 2. Ewelina Maj – Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami HOMINI   w Międzychodzie.
 3. Katarzyna Michalewicz – Powiat Kościański- Dom Pomocy Społecznej w Jarogniewicach.
 4. Bartłomiej Nowicki – Gmina Żerków.
 5. Wiesława Rataj – Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej w Pile.
 6. Piotr Tomankiewicz – Fundacja Na Rzecz Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Nowa Nadzieja” w Kaliszu.
 7. Zbigniew Zalesiński – Stowarzyszenie na Rzecz Aktywności Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych Ziemi Leszczyńskiej PRO-ACTIV w Rydzynie.

Członkowie zostali powołani Zarządzeniem Marszałka Województwa Wielkopolskiego nr 27/2020 z 23 kwietnia 2020r.

Program inauguracyjnego posiedzenia obejmował:

 1. Powitanie członków Rady przez Panią Marzenę Wodzińską – Członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego.
 2. Przedstawienie kompetencji Rady zawartych w art. 44a ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020r., poz. 426,  z późn. zm.) i rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych  (Dz. U. Nr 62, poz. 560).
 3. Ukonstytuowanie się Rady:

3.1. Wybór Przewodniczącego- wybrano Piotra Tomankiewicza.

3.2. Wybór Wiceprzewodniczącego- wybrano Wiesławę Rataj.

3.3. Wybór Sekretarza – wybrano Annę Leśną-Szymańską.

 1. Omówienie planu działania Rady w 2020 roku.
 2. Zaopiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie określenia zadań, na które w 2020 roku przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazane samorządowi województwa.- Uchwała nr I/1/2020
 3. Wolne głosy i dyskusja.