Przejdź do treści

Projekt przeciwdziałający przemocy

„Siła jest w nas” – to projekt realizowany przez Gminę Miasto Puławy w ramach konkursu organizowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

Projekt zakłada rozwój lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy wobec seniorów i osób z niepełnosprawnością w Puławach.  Zadanie zrealizuje w 2023 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Projekt „Siła jest w nas” dedykowany jest mieszkańcom Puław, a w szczególności osobom starszym i z różnymi niepełnosprawnościami, zagrożonym i doświadczającym przemocy, ich opiekunom, młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie, osobom pracującym bezpośrednio w takim środowisku – świadczącym dla nich usługi wsparcia oraz przedstawicielom służb realizujących zadania w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

W ramach projektu przewidziano szereg aktywności, między innymi:

  • wsparcie psychologiczne, prawne, psychiatryczne również w miejscu zamieszkania;
  • wykłady dla osób starszych, warsztaty dla młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie;
  • grupy wsparcia i szkolenie dla opiekunów osób starszych i niepełnosprawnych;
  • szkolenia dla osób pracujących bezpośrednio z osobami starszymi i niepełnosprawnymi oraz dla specjalistów z obszaru przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Kampanię społeczną, w ramach której zaplanowano między innymi:

  • przekazy medialne w lokalnej TV, radiu, prasie,Internecie;
  • rozpowszechnianie materiałów informacyjnych i edukacyjnych;
  • konferencję z udziałem środowisk działających na rzecz osób starszych; niepełnosprawnych oraz zajmujących się problemem przemocy w naszym mieście;
  • festyn z udziałem seniorów i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie.

Dodaj komentarz