Nowa polityka społeczna Urzędu Miasta Poznania

Logo Miasta Poznania

Komisja Rodziny, Polityki Społecznej i Zdrowia działająca przy Radzie Miasta Poznania pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu „Kierunki działań i zadania Miasta Poznania na rzecz integracji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami na lata 2021-2025″.

Program Miasta Poznania, który będzie realizowany na podstawie powyższego projektu uchwały ma za zadanie podnosić jakość życia jego niepełnosprawnych mieszkańców. Zgodnie z wizją zawartą w tym dokumencie w Poznaniu mają zostać stworzone lepsze warunki integracji i aktywnego udziału osób z niepełnosprawnościami w życiu społecznym i zawodowym. W projekcie wyróżniono 5 priorytetów:

– rozwój i wzmacnianie potencjałów rozwojowych osób niepełnosprawnych,

– niwelowanie i likwidowanie barier na drodze do integracji społecznej osób niepełnosprawnych,

– pobudzanie i wspieranie różnorodnych form partycypacji i aktywności społecznej osób niepełnosprawnych,

– integracja osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy,

– przeciwdziałanie dyskryminacji i kształtowanie w społeczeństwie właściwych postaw i zachowań sprzyjających integracji osób z niepełnosprawnościami.

Zadania zawarte w projekcie uchwały będą realizowane w latach 2021-2025.

Wśród nich znalazło się umożliwienie pełnego dostępu do wczesnej, wielospecjalistycznej, kompleksowej pomocy dzieciom zagrożonym niepełnosprawnością  oraz zapewnienie im dostępu do różnorodnych form terapii wczesnego wspomagania, wsparcie merytoryczne i finansowe dla warsztatów terapii zajęciowej, prowadzenie aktywizujących zajęć klubowych czy doradztwo merytoryczne i prawne przy powstawaniu nowych jednostek.

Urząd Miasta Poznania planuje również dofinansowania do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, prowadzenie ośrodków wsparcia i rehabilitacji i rozwijanie mieszkalnictwa wspomaganego i chronionego dla dorosłych osób z niepełnosprawnościami. Funkcjonować ma również wdrożona w ostatnich latach usługa asystencji osobistej.

W projekcie uchwały sporo miejsca poświęcono także zapobieganiu powstawania barier architektonicznych na etapie projektowania i wykonawstwa. Poza prewencją w tej dziedzinie pojawią się także zadania mające na celu niwelację istniejących barier w placówkach oświatowych, obiektach infrastruktury socjalnej, kultury, sportu i rekreacji. Przyjaźniejszy dla osób z niepełnosprawnościami ma stawać się również transport publiczny, między innymi dzięki tramwajom niskopodłogowym.

Tak samo jak w ubiegłych latach osoby z niepełnosprawnościami będą miały możliwość ubiegania się o dofinansowanie likwidacji przeszkód architektonicznych w mieszkaniach. Magistrat planuje także zwiększyć liczbę miejsc parkingowych z niebieskimi kopertami i walczyć ze zjawiskiem parkowania na nich pojazdów nieupoważnionych.

Więcej informacji tutaj.

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030.

Logo Narodowego Instytutu Wolności

Dodaj komentarz