Przejdź do treści

Skorzystaj z programu Dostępne Mieszkanie i dostosuj swoją przestrzeń

Zdjęcie: kręte schody

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizuje właśnie program o nazwie Dostępne Mieszkanie.

Za jego pośrednictwem osoby z orzeczeniem mogą wnosić o dofinansowanie na adaptację swojego lokum zgodnie z wymogami dostępności architektonicznej.

Warunek jest taki, by zamieszkiwana przestrzeń umiejscowiona była w budowli umożliwiającej opuszczenie murów bez asysty drugiej osoby.

Napotykasz na bariery architektoniczne we własnym domu, przez występowanie których nie możesz samodzielne dostać się na poziom zero?

Posiadasz orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym z tytułu niepełnosprawności narządu ruchu utrudniającej przemieszczanie się bez pomocy wózka?

Nie przekroczyłeś jeszcze 65 roku życia?

Jeśli twoja odpowiedź na te pytania jest twierdząca, zapoznaj się z Programem „Samodzielność-Aktywność-Mobilność” Dostępne mieszkanie – dofinansowanie na zmianę miejsca zamieszkania na wolne od barier architektonicznych.

Dofinansowanie można otrzymać w celu przystosowania mieszkania na pozbawione barier architektonicznych.

Dla przykładu w przypadku mieszkania znajdującego się w Łodzi maksymalna kwota dofinansowania sięgnie sumy 76 943 zł.

Osoba z niepełnosprawnością, która:

  • posiada orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, z tytułu niepełnosprawności narządu ruchu uniemożliwiającej poruszanie się bez użycia wózka;

  • złoży oświadczenie, wraz z dokumentacją fotograficzną, o barierach architektonicznych w mieszkaniu i/lub w budynku, uniemożliwiających samodzielne wyjście na zewnątrz na poziom zero;

  • złoży oświadczenie o dysponowaniu tytułem prawnym do lokalu na mocy prawa własności lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu;

  • w momencie składania wniosku nie ukończyła 65 roku życia.

W przypadku, gdy wniosek dotyczy osoby małoletniej lub ubezwłasnowolnionej, wniosek składa jej opiekun prawny.

Wysokość dofinansowania zależna jest od lokalizacji, w której nabywane jest mieszkanie oraz stanowi różnicę pomiędzy ceną mieszkania nabywanego i sprzedawanego.

PFRON publikuje kwartalne wartości maksymalnej kwoty dofinansowania w lokalizacji docelowego mieszkania pod adresem dostępnym tutaj.

Program realizują samorządy powiatowe, które przyjmą zaproszenie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do jego wdrożenia w życie.

Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami składa się za pośrednictwem Systemu Obsługi Wsparcia pod adresem dostępnym tutaj.

Składanie wniosków odbywa się wyłącznie w formie elektronicznej

Wniosek można złożyć w każdym okresie, ale nie później niż do dnia 31.12.2024 r., a ponadto nie dłużej niż do wyczerpania budżetu programu.

Dodaj komentarz