Granty Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich

  • by
  • NGO

Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich realizuje konkurs zatytułowany „Granty Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich na 2021 rok”.

W przedsięwzięciu mogą uczestniczyć: miasta i gminy – będące członkami Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich, jednostki organizacyjne im podległe oraz działające na terenie tych miast i gmin organizacje pozarządowe i inne podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych i nie kierujące się osiągnięciem zysku.

W 2021 roku można składać wnioski o dofinansowanie w dwóch obszarach tematycznych:

a) Zdrowie w każdym wieku

b) Zdrowie i środowisko

Podstawą przyznania dofinansowania projektu  jest zgłoszenie programu wpisującego się w wyżej wymienione obszary tematyczne i częściowe zaangażowanie środków własnych lub pochodzących z innych źródeł.

Granty nie mogą być przydzielone na: projekty zakładające prowadzenie działalności gospodarczej i politycznej, wykonywanie zadań, które  nie są integralną częścią zgłoszonego projektu, refundację kosztów poniesionych przed otrzymaniem grantu. Zadania muszą zostać zrealizowane między 7 czerwca a 31 grudnia 2021 r. Kwota dofinansowania, o którą ubiega się wnioskodawca nie może być większa niż 80 % całkowitych kosztów projektu. Maksymalna wysokość grantu wynosi 5 000,00 zł.

Wniosek musi zostać sporządzony na specjalnym formularzu i kompletnie wypełniony w części dotyczącej Wnioskodawcy ( Uwaga ! Wnioskodawca nie wypełnia punktu VII). Wypełniony formularz  należy wysłać drogą elektroniczną na dwa adresy e-mail:

– wziss@um.poznan.pl

– elzbieta_jankowiak@um.poznan.pl

Formularze należy przesłać w wersji edytowalnej (plik Word) oraz w wersji nieedytowalnej (plik PDF) podpisane przez osoby upoważnione, który w następnej kolejności – po weryfikacji formalnej i zaopiniowaniu przez lokalnego koordynatora Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich zostanie przesłany do centrali organizatora konkursu w Łodzi. Termin przyjmowania wniosków upłynie 20 kwietnia 2021 r. o godz. 15:30.

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu to 26 maja 2021 r.

Więcej informacji o konkursie udzielają:

Elżbieta Jankowiak, tel. 61 87 85 459, e-mail: elzbieta_jankowiak@um.poznan.pl

Urszula Piaszczyńska, tel. 61 87 85 480, e-mail: urszula_piaszczynska@um.poznan.pl.

Regulamin konkursu i formularz zgłoszeniowy tutaj.

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030.

Logo Narodowego Instytutu Wolności

Dodaj komentarz