Przejdź do treści

Nabór do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Powiecie Poznańskim

Powiat poznański zaprasza organizacje trzeciego sektora oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z siedzibą/Kołem/Oddziałem w powiecie poznańskim, do zgłaszania kandydatur do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Powiecie Poznańskim III kadencji.

Rada ta składa się z 16 członków. Połowę jej składu stanowią przedstawiciele NGO. Zgłoszenia kandydatów organizacje społeczne oraz inne podmioty wymienione w artykule 3 ustęp 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z siedzibą/Kołem/Oddziałem w powiecie poznańskim mogą dokonać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 sierpnia 2022 roku. Kandydata można zgłosić poprzez przesłanie karty zgłoszenia pocztą na adres Starostwa Powiatowego w Poznaniu przy ulicy Jackowskiego 18 w Poznaniu lub składając wymagane dokumenty osobiście w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Poznaniu (pokój 002). O ważności zgłoszenia decyduje jego kompletność i  data wpływu do urzędu.  Kandydatury należy o składać  w kopercie opatrzonej nazwą: Wydział Promocji i Aktywności Społecznej.

Szczegóły naboru znajdują się w Ogłoszeniu Zarządu Powiatu w Poznaniu, które wraz z kartą zgłoszeniową można pobrać tutaj.

Dodaj komentarz