Przejdź do treści

Wystartował program Dostępna Przestrzeń Publiczna

Logo Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Od 1 maja 2023 r. trwa pierwszy nabór wniosków do programu „Dostępna przestrzeń publiczna”.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaprasza do udziału w przedsięwzięciu :

 • jednostki samorządu terytorialnego tzn. gminy, powiaty i województwa w rozumieniu Konstytucji RP oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa lub ich jednostki organizacyjne;
 • kościoły lub inne związki wyznaniowe, o których mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania oraz ich osoby prawne;
 • organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
 • podmioty lecznicze wymienione w art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz spółki prawa handlowego utworzone z przekształcenia tych podmiotów, w których większość udziałów ma Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego, świadczące opiekę ginekologiczną, w tym opiekę prekoncepcyjną (opieka w okresie przed planowaną ciążą), opiekę podczas ciąży oraz po porodzie.

Wymienione wyżej podmioty mogą ubiegać się o dofinansowanie projektów poprawiających dostępność przestrzeni publicznej i usług świadczonych przez te podmioty.

Termin składania wniosków upływa 15 lipca 2023 roku.

Program realizowany jest w czterech modułach:

 • Moduł A: likwidacja barier architektonicznych lub informacyjno-komunikacyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich jednostki organizacyjne.
 • Moduł B: likwidacja barier architektonicznych lub informacyjno-komunikacyjnych przez kościoły lub inne związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne.
 • Moduł C: utworzenie dostępnych lub poprawa dostępności placów zabaw przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich jednostki organizacyjne, kościoły lub inne związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne oraz organizacje pozarządowe.
 • Moduł D: likwidacja barier technicznych, informacyjno-komunikacyjnych oraz wyposażenie w technologie wspomagające i urządzenia umożliwiające skorzystanie przez osoby z  niepełnosprawnością z usług świadczonych przez podmioty lecznicze. Moduł ten obejmuje możliwość skorzystania z opieki ginekologiczno-położniczej powszechnie dostępnej, z której osoby z niepełnosprawnościami nie mogą korzystać z uwagi na występujące bariery.

W ramach programu można otrzymać do 80% dofinansowania.

Na pierwszy nabór wniosków zaplanowano środki finansowe w wysokości 80 milionów zł z następującym podziałem na poszczególne moduły:

 • moduł A: 50.672.000,00 zł,
 • moduł B: 12.000.000,00 zł,
 • moduł C: 10.664.000,00 zł,
 • moduł D: 6.664.000,00 zł.

Zarząd PFRON może podjąć decyzję o zmianie wysokości środków finansowych PFRON na dofinansowanie realizacji projektów zgłoszonych w naborze lub o dokonaniu korekty alokacji środków finansowych na poszczególne moduły.

Ważne!

Składanie wniosków odbywa się wyłącznie w formie elektronicznej przez Generator wniosków dostępny pod adresem dpp.pfron.org.pl.

Pytania w sprawie programu można kierować na adres: dpp@pfron.org.pl  lub infolinię pod numerem 22 581 84 10 wew. 4.

Dodaj komentarz