Ankieta dotycząca zatrudniania osób niepełnosprawnych intelektualnie

Zdjęcie, osoby niepełnosprawne intelektualnie przy pracy

Centralny Instytut Ochrony Pracy w Warszawie realizuje projekt zatytułowany „Opracowanie wirtualnego asystenta pracy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną”.

 

Celem przedsięwzięcia jest stworzenie aplikacji mobilnej wspomagającej osoby niepełnosprawne intelektualnie w trakcie wykonywania przez nich pracy. Częścią projektu są badania, w wyniku których określone zostaną postawy wobec zatrudniania osób z niepełnosprawnością intelektualną wśród pracodawców i współpracowników tych osób.

Badania te są prowadzone przy wykorzystaniu e-ankiet. Ankieta dla pracodawców lub ich przedstawicieli złożona jest z czterech bloków tematycznych:

  • pierwszy z nich zawiera pytania ogólne odnoszące się do wieku płci, miejsca zamieszkania, poziomu wykształcenia badanych oraz samego przedsiębiorstwa (wielkości przedsiębiorstwa, jego branży oraz sektora zatrudnienia),

  • drugi dotyczy osób z niepełnosprawnością w otoczeniu społecznym,

  • trzeci składa się z pytań dotyczących opinii o zatrudnianiu osób z niepełnosprawnościami, ze szczególnym uwzględnieniem osób z niepełnosprawnością intelektualną,

  • czwarty blok tematyczny zawiera pytania dotyczące oceny pracy i kompetencji osób z niepełnosprawnością.

E-ankieta dostępna jest tutaj.

Ankieta dla pracowników pełnosprawnych lub współpracowników osób z niepełnosprawnością intelektualną zawiera pięć części:

  • pierwsza część zawiera pytania ogólne dotyczące wieku, płci, miejsca zamieszkania, poziomu wykształcenia osoby badanej, sektora zatrudnienia, rodzaju umowy o pracę oraz zajmowania stanowiska kierowniczego,

  • druga z nich składa się pytań dotyczących osób z niepełnosprawnością w otoczeniu społecznym,

  • część trzecia złożona jest z pytań o osoby z niepełnosprawnościami w ich otoczeniu zawodowym,

  • czwarty element ankiety zawiera pytania dotyczące opinii o zatrudnianiu i kompetencjach osób z niepełnosprawnościami,

  • ostatni fragment ankiety składa się z pytań odnoszących się do zatrudnienia osób z niepełnosprawnością intelektualną.

E-ankieta dostępna jest tutaj.

Prowadzone za pomocą e-ankiet badanie kwestionariuszowe jest w pełni anonimowe. Zawarte w ankietach pytania nie naruszają godności osobistej osoby badanej. Wypełnienie ankiety oznacza wyrażenie zgody na udział w badaniu. Wyniki badania będą wykorzystane posłużą do opracowania aplikacji „Wirtualny asystent”.

Więcej informacji można znaleźć tutaj.

Redakcja realizuje zadnie Portal PION.PL – działalność na rzecz dostępności informacji dla osób z niepełnosprawnościami i rozwoju redakcji, finansowane ze środków otrzymanych z NIW-CRSO w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030, Priorytet 3. Rozwój instytucjonalny lokalnych organizacji strażniczych i mediów obywatelskich. Edycja 2020.