Przejdź do treści

Dofinansowania wniosków w ramach programu Mobilność osób z niepełnosprawnością w Wielkopolsce 

plakat towarzyszący programowi Mobilność osób z niepełnosprawnością 

Wielkopolski Oddział Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, że wkrótce zakończony zostanie proces rozpatrywania wniosków złożonych w pierwszej turze programu „Mobilność osób z niepełnosprawnością”.

Łączna wartość dofinansowań, którą otrzymają osoby z niepełnosprawnościami z Wielkopolski w tej turze naboru to kwota w wysokości 13,5 mln złotych. Wielkopolski Oddział Funduszu informuje, że podpisane zostaną 93 umowy.

W związku z olbrzymim zainteresowaniem omawianym projektem Rada Nadzorcza Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w dniu 30 marca 2023 roku podwoiła w skali całego kraju ilość pieniędzy przeznaczonych na realizację programu do 500 mln złotych, w całym okresie jego realizacji. Dzięki temu wsparcie i pomoc finansową uzyska większa liczba osób z niepełnosprawnością.

Druga tura naboru wniosków wystartuje w dniu 1 sierpnia bieżącego roku.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do składania wniosków w najbliższym naborze zachęca także osoby, których wnioski nie zostały rozpatrzone pozytywnie w pierwszej turze naboru.

Przypominamy, że kolejny program z pakietu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” pod nazwą „Mobilność osób z niepełnosprawnością” realizowany jest przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych od  marca 2023 r.

Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie niezależności beneficjentów oraz ułatwienie im aktywności społecznej lub zawodowej poprzez zapewnienie im możliwości korzystania z samochodu osobowego. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych udzieli dofinansowania do zakupu nowego lub używanego auta wraz z dostosowaniem go do potrzeb kierowcy lub pasażera osobom ze znacznym stopniem niepełnosprawności, które poruszają się wyłącznie za pomocą wózka inwalidzkiego.

Przedrukowuje warunki jakie musi spełnić przyszyły beneficjent programu:

  • jest osobą, która nie może poruszać się bez użycia wózka inwalidzkiego i legitymuje się ważnym:
  • orzeczeniem o niepełnosprawności ze wskazaniem konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji albo
  • orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  • orzeczeniem, o którym mowa w art. 5 pkt 1, 1a albo art. 62 ust. 2 pkt 1 albo ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
  • oświadczy, że nie dokona zbycia pojazdu dofinansowanego ze środków Programu, przez okres co najmniej 60 miesięcy od dnia otrzymania dofinansowania.
  1. załączy do wniosku oświadczenie o tym, że nie jest w stanie w żadnej sytuacji i na żadnym dystansie przemieszczać się bez użycia wózka inwalidzkiego, oraz że nie jest w stanie samodzielnie przesiąść się z wózka inwalidzkiego na siedzenie samochodu. Oświadczenie musi zostać potwierdzone przez lekarza specjalistę ortopedii, rehabilitacji lub neurologii na druku formularza dołączonego do wniosku, który został opublikowany na stronie Funduszu.

 

Dodaj komentarz