Nowa funkcja Anny Rutz

Anna Rutz, Pełnomocniczka Rektora Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu

Nową przewodniczącą Komisji do spraw Wyrównywania Szans Edukacyjnych przy Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich została wybrana Anna Rutz, Pełnomocnik Rektora Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza do spraw Osób z Niepełnosprawnościami.

 

W skali ogólnopolskiej umacnia to rolę opiniodawczą poznańskiej uczelni w kwestii wspierania studentów i doktorantów z niepełnosprawnościami. Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich to ogólnopolska instytucja zrzeszająca wszystkie uczelnie posiadające uprawnienia do nadawania stopnia doktora w co najmniej jednej dyscyplinie. Jest to instytucja przedstawicielska środowisk akademickich, która obok uczelni publicznych zrzesza także akademickie uczelnie niepubliczne. Natomiast uczelnie nieakademickie (zawodowe) mogą otrzymać statut członka z stowarzyszonego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich.

Więcej informacji można znaleźć tutaj.

Redakcja realizuje zadnie Portal PION.PL – działalność na rzecz dostępności informacji dla osób z niepełnosprawnościami i rozwoju redakcji, finansowane ze środków otrzymanych z NIW-CRSO w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030, Priorytet 3. Rozwój instytucjonalny lokalnych organizacji strażniczych i mediów obywatelskich. Edycja 2020.