Przejdź do treści

Ustawa o pomocy społecznej: szykują się duże zmiany

Na początku sierpnia Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej złożył podpis na dokumencie nowelizacji ustawy o pomocy społecznej.

Nowością w tym akcie prawnym ma być wprowadzenie usług sąsiedzkich skierowanych do osób starszych oraz zamiana mieszkań chronionych na wspomagane i treningowe.

Na czym polegać mają usługi sąsiedzkie? Wsparcie dedykowane będzie głównie seniorom oczekującym pomocy przy zrobieniu zakupów spożywczych czy sprzątaniu, a niepotrzebujących jeszcze usług opiekuńczych czy pielęgniarskich, które wykonują profesjonalne opiekunki.

Jak widnieje w regulacji domy pomocy społecznej będą mogły świadczyć usługi opieki krótkoterminowej (w postaci całodobowej lub dziennej) ludziom, którzy w nich nie zamieszkują. Rozwiązanie to ma ulżyć członkom rodzin lub opiekunom osób zależnych za pomocą wsparcia ich w codziennych aktywnościach lub zapewnienia czasowego zastępstwa.

Nowela zastępuje mieszkania chronione, mieszkaniami treningowymi i wspomaganymi. Jak informują dziennikarze portalu www.niepelnosprawni.pl będą one oferowały wsparcie dla:

  • osoby pełnoletniej, która ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność, chorobę, potrzebuje wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, ale nie wymaga usług całodobowej opieki, w szczególności przy zaburzeniach psychicznych, bezdomności, zakończeniu pobytu w pieczy zastępczej, młodzieżowym ośrodku wychowawczym, okręgowym ośrodku wychowawczym, zakładzie poprawczym, schronisku dla nieletnich;
  • a także cudzoziemcowi, który uzyskał w Polsce status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy;
  • W mieszkaniu treningowym będą świadczone usługi bytowe, praca oraz nauka lub utrwalania niezależności, sprawności w zakresie samoobsługi, pełnienia ról społecznych w integracji ze społecznością lokalną, w celu umożliwienia prowadzenia niezależnego życia.

W mieszkaniu wspomaganym świadczyć będzie się usługi bytowe, pracę socjalną oraz wspomożenie w realizacji czynności niezbędnych do codziennego funkcjonowania i wymiany kontaktów społecznych, w celu utrzymania lub rozwijania niezależności osoby na poziomie jej psychofizycznych możliwości.

Według regulacji dyrektorzy domów pomocy społecznej i podmioty prowadzące placówki, które zapewniają całodobową opiekę osobom z niepełnosprawnościami, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, będą zmuszone prowadzić rejestr zgłoszeń o zdarzeniach nadzwyczajnych.

Chodzi tutaj głównie o zdarzenia dotyczące mieszkańców domu lub osób znajdujących się w placówce, które wiążą się są z narażeniem na niebezpieczeństwo ich życia lub zdrowia.

Według zapisów ustawy osoby, które odbywają karę pozbawienia wolności (w tym w systemie dozoru elektronicznego) oraz osoby tymczasowo aresztowane, będą mogły korzystać ze świadczenia pomocy społecznej, jakim jest praca socjalna. Rozwiązanie to będzie dotyczyło ostatniego okresu pobytu w zakładzie.Nowela zakłada też, że pracownik socjalny, który jest zatrudniony w samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej i został pokrzywdzony przestępstwem, polegającym na naruszeniu nietykalności, czynnej napaści i znieważeniu funkcjonariusza publicznego – w związku z wykonywaniem czynności służbowych – będzie miał przyznaną bezpłatną ochronę prawną w postępowaniu karnym – czytamy na stronie www.niepelnosprawni.pl.

Większość posłów poparła w piątkowym głosowaniu poprawkę zaproponowaną przez Prawo i Sprawiedliwość, która dotyczy podwyższenia zasiłku stałego z ramienia pomocy społecznej.

Dodaj komentarz