Działajmy Razem – konkurs Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

logo państwowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych

W dniu 31 października 2022 r. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji społecznych, o których mowa w art. 3 ust. 2 oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Przedmiotem konkursu jest zlecenie realizacji inicjatyw z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym.

Przedrukowujemy zakres zadań objętych konkursem:

 • Konkurs obejmuje projekty z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych dotyczące:
  • kierunku pomocy 1 „wejście osób niepełnosprawnych na rynek pracy”;
  • kierunku pomocy 2 „zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych”;
  • kierunku pomocy 3 „wzrost aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia”;
  • kierunku pomocy 4 „zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu do informacji”;
  • kierunku pomocy 5 „poprawa jakości funkcjonowania otoczenia osób niepełnosprawnych”;
  • kierunku pomocy 6 „upowszechnianie pozytywnych postaw społecznych wobec osób niepełnosprawnych i wiedzy dotyczącej niepełnosprawności”.
 • Szczegółowe warunki realizacji projektów określa „Regulamin składania, rozpatrywania i realizacji projektów w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji”, stanowiący załącznik do „Zasad wspierania realizacji zadań”.
 • W ramach konkursu nie można zgłaszać projektów dotyczących:
  • organizacji imprez turystycznych lub rekreacyjnych (kierunek pomocy 3), które trwają powyżej 7 dni lub które mają znamiona turnusu rehabilitacyjnego;
  • organizowania i prowadzenia szkoleń dla tłumaczy języka migowego oraz tłumaczy-przewodników (kierunek pomocy 5).

Szczegóły ogłoszenia konkursowego tutaj.

Dodaj komentarz