Przejdź do treści

Konsultacje Programu współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z NGO 

logo samorządu województwa wielkopolskiego  

Do 5 sierpnia 2024 r. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego zaprasza wielkopolskie organizacje społeczne oraz inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych projektu „Uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie uchwalenia Programu współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2025”.

Organizacje pozarządowe  swoje uwagi i wnioski do projektu Uchwały mogą zgłaszać tylko i wyłącznie do tej jej części, która odnosi się do ich działalności statutowej.

Zgłoszenia na formularzu, który można pobrać tutaj,  należy wysłać na adres poczty elektronicznej: pozytek@umww.pl lub pocztą na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Al. Niepodległości 34

61-714 Poznań,

koniecznie z dopiskiem: „Konsultacje Uchwały w sprawie Programu współpracy na rok 2025”. 

Uwaga! Do formularza obowiązkowo należy dołączyć statut lub inny dokument określający cele statutowe organizacji pozarządowej biorącej udział w konsultacjach.

Bliższe informacje o konsultacjach, tekst projektu “Uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie uchwalenia Programu współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2025” i formularz do zgłaszania uwag można pobrać tutaj.

Dodaj komentarz