Listopadowe KDO za nami

Grafika, człowiek wchodzi po schodach na końcu których umieszczono zapaloną żarówkę

W czwartek, 4 listopada 2021 r. odbyło się posiedzenie Komisji Dialogu Obywatelskiego przy Pełnomocniku Prezydenta Miasta Poznania do spraw Osób z Niepełnosprawnościami.

Spotkanie miało rozpocząć się od przyjęcia protokołów z posiedzeń KDO, które odbyły się w przedziale czasowym od  marca do października 2021 r. Ze względu na nieprzygotowanie dokumentów zrezygnowano z tego punktu obrad. Następnie Dorota Potejko, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Poznania do spraw Osób z Niepełnosprawnościami zdała relację ze spotkania Komisji Rodziny, Polityki Społecznej i Zdrowia Rady Miasta Poznania dotyczącej dostępności poznańskiego ZOO dla osób ze szczególnymi potrzebami. Dyskusja odbyła się z inicjatywy radnych Miasta Poznania. W jej trakcie zaprezentowano ofertę ZOO dla osób z niepełnosprawnościami. W konkluzjach ze spotkania podkreślono, że warto przeszkolić personel ogrodu zoologicznego w kwestii wspierania osób niepełnosprawnych. Była również mowa o TOTUPointach, które zwiększyłyby dostępność ogrodu zoologicznego dla osób niewidomych. Pojawił się także pomysł dotacji dla ZOO na asystenturę dla osób z niepełnosprawnościami. Spotkanie dotyczyło również regulaminu Zoo. Nie zostanie on zmieniony. Będą kontynuowane prace nad zwiększeniem dostępności poznańskiego ogrodu zoologicznego dla osób o ograniczonej sprawności. Ponadto na spotkaniu ustalono, że ZOO zostanie w przyszłości dofinansowane i pracownicy tak zwanego pierwszego kontaktu będą jego pracownikami, a nie firm zewnętrznych.

W kolejnym punkcie spotkania zostały przedstawione najistotniejsze elementy Ustawy z 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom z niepełnosprawnościami w kontekście realizacji zadań Miasta Poznania przez organizacje społeczne. W umowach podmiotów publicznych z NGO muszą znaleźć się zapisy o dostępności, co wynika z artykułu 6 ustawy. Oferty organizacji pozarządowych muszą być dostępne dla wszystkich – wózkowiczów, osób niewidomych, niesłyszących, seniorów oraz matek z dziećmi w wózkach. Dorota Potejko powiedziała jednak, że zapisy w umowach organizacji pozarządowych z Miastem Poznaniem w roku 2022 będą powielały te z roku 2021 r. Będzie tak jednak tylko w wypadku, gdy nie zmieni się ustawa o dostępności. Punktem pobocznym dyskusji była kwestia pojawienia się wniosków o zapewnienie dostępności. Agnieszka Maciejewska, koordynator do spraw dostępności w Urzędzie Miasta Poznania powiedziała, że do tej pory wniosek tego typu do Urzędu nie wpłynął. Marcin Halicki, przewodniczący KDO podpowiedział wszystkim uczestnikom spotkania by w projektach zapisywali środki służące zapewnieniu dostępności.

Następnie Dorota Potejko przedstawiła informację o planowanych otwartych konkursach Miasta Poznania dla organizacji społecznych, które zaplanowano na rok 2022. Prelegentka zapowiedziała, że budżet przeznaczony przez Miasto Poznań na realizację projektów w ramach otwartych konkursów ofert w roku 2022 nie uległ zwiększeniu – będzie taki sam jak w roku 2021. Konkursy będą procedowane w trybie on-line. Z dużą dozą prawdopodobieństwa zostaną one ogłoszone w przyszłym tygodniu, a na pewno  nastąpi to po 15 listopada po przyjęciu przez Radę Miasta Poznania prowizorium. Miasto Poznań wystartowało w dwóch konkursach Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Jeden dotyczy asystentury dla osób z niepełnosprawnościami a drugi opieki wytchnieniowej dla opiekunów osób o ograniczonej sprawności. Jeśli Miasto Poznań otrzyma dofinansowanie to ogłoszone zostaną konkursy dla poznańskich organizacji pozarządowych dotyczące dwóch wspomnianych wyżej dziedzin. Organizacje pozarządowe zostaną poinformowane o konkursach przez system Witkac.pl.

Spotkanie zakończyły wolne wnioski i głosy. Fundacja „Mili Ludzie” planuje pokazanie filmu „Wszystkie nasze strachy” z audiodeskrypcją i napisami dla osób niesłyszących. Na początku grudnia rozpocznie się festiwal „Ale Kino”, na którym odbędzie się kilka projekcji filmów audiodeskrypcją i napisami dla osób niesłyszących. Eunika Lech opowiedziała o nowej siedzibie Towarzystwa Osób Niesłyszących TON. Organizacja ta jest z niej zadowolona, boryka się jednak z brakiem toalety dostępnej dla wszystkich osób. Ustalono, również że następne spotkanie KDO odbędzie się 2 grudnia 2021 r.

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030.
Logo Narodowego Instytutu Wolności

Dodaj komentarz