Postulaty OFOP

Członkowie Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych opracowali „Postulaty organizacji pozarządowych dotyczące perspektywy Unii Europejskiej na lata 2021-2027 w Polsce”.

Postulaty te wraz z uwagami powstały w związku z przedstawionym przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej projektem Umowy Partnerstwa. Rekomendacje te powinny przyczynić się do skuteczniejszego wykorzystania środków w perspektywie finansowej Unii Europesjkiej na lata 2021-2027.

Postulowane zalecenia mają bardzo ogólny charakter, dzięki czemu wykraczają poza kwestie branżowe i szczegółowe. Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych wnioskuje między innymi o wydłużenie trwającego procesu konsultacji projektu Umowy Partnerstwa i dialog zgodny z poszanowaniem zasad partnerstwa.

Z postualtami można zapoznać się tutaj.

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030.

Logo Narodowego Instytutu Wolności

Dodaj komentarz