Wyniki OKO w Powiecie Poznańskim

Organizacje pozarządowe złożyły aż 383 oferty w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w Powiecie Poznańskim w 2022 roku.

O dofinansowanie mogły starać się tylko organizacje trzeciego sektora, co w szczegółowy sposób określane jest przez ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Oferty były przyjmowane w siedmiu dziedzinach, takich jak: edukacja, kultura i sztuka, kultura fizyczna, turystyka, pomoc społeczna, ochrona i promocja zdrowia, ratownictwo i ochrona ludności. Zdecydowanie najwięcej, bo aż 153 projekty zgłoszono w obszarze kultury fizycznej. W tej edycji OKO zgłoszono o 51 więcej inicjatyw niż w roku ubiegłym. Pokazuje to, że NGO w większym stopniu aktywnie działają na rzecz osób mieszkających w Powiecie Poznańskim. W otwartym konkursie ofert wzięło udział aż 30 nowych organizacji. W tegorocznym OKO zgłoszono 94 oferty podmiotów spoza powiatu poznańskiego.

W sumie, z wszystkich 383 ofert granty otrzymało 248 zadań.

Z wynikami OKO można zapoznać się tutaj.

Dodaj komentarz