Przejdź do treści

Dobre wieści z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

logo państwowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych poinformował za pośrednictwem swojej strony internetowej, że realizacja pilotażowego programu „Rehabilitacja 25 plus” została wydłużona do dnia 31 grudnia 2026 roku.

Decyzja została podjęta przez Radę Nadzorczą Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Dzięki niej ten bardzo ważny program społeczny będzie realizowany przez  trzy kolejne lata szkolne:

  • rok szkolny 2023/2024 trwający od dnia 1 września 2023 roku do dnia 31 sierpnia 2024 roku;
  • rok szkolny 2024/2025 trwający od dnia 1 września 2024 roku do dnia 31 sierpnia 2025 roku;
  • rok szkolny 2025/2026 trwający od dnia 1 września 2025 roku do dnia 31 sierpnia 2026 roku.

Pilotażowy program „Rehabilitacja 25 plus”  ma za zadanie wypracowanie rozwiązań  zapewniających osobom z niepełnosprawnościami wsparcie w utrzymaniu samodzielności i niezależności w życiu społecznym. Program ma przyczynić się również do zwiększenia  aktywności zawodowej osób o ograniczonej sprawności.  W ramach programu osoby z niepełnosprawnością intelektualną, w tym z niepełnosprawnościami sprzężonymi przygotowywane są do uczestnictwa w życiu społecznym, a w tym także do podjęcia pracy. Program dedykowany jest wszystkim placówkom edukacyjnym, które działając na  mocy przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. –  Prawo oświatowe. Beneficjentami ostatecznymi pilotażowego programu są absolwenci tych placówek. Dzięki projektowi niezatrudnione dorosłe osoby z niepełnosprawnością intelektualną, które nie są objęte rehabilitacją społeczną w placówkach dziennej aktywności otrzymają możliwość skorzystania ze wsparcia obejmującego:

  • całodzienne usługi opiekuńcze,
  • aktywizację w sferze fizycznej,
  • intelektualnej i społecznej oraz zawodowej.

Doświadczenia zebrane w ramach pilotażu opracowane mają pozwolić na wdrożenie  systemowych  regulacji w zakresie zapewnienia kompleksowego i horyzontalnego wsparcia osobom niepełnosprawnym,

Ponadto Rada Nadzorcza Funduszu zadecydowała o:

  • zmianie nie później niż od 1 stycznia 2024 roku stawki osobowej przypadającej na jednego beneficjenta programu. Obecnie miesięcznie to kwota w wysokości 2.500 zł. Od początku nowego roku będzie to suma w wysokości 3.000 zł,
  • umożliwieniu uprawnionym podmiotom zawarcia umowy na realizację projektu na okres do trzech lat.

W najbliższym dniach na stronie internetowej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zostanie opublikowany komunikat zawierający informację o wyznaczeniu terminu naboru wniosków dla roku szkolnego 2023/2024. Komunikat będzie zawierał również dane o nowej wysokości stawki osobowej przypadającej na jednego beneficjenta pilotażowego projektu miesięcznie.

Jednocześnie Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje. że nie przewiduje wprowadzenia zmian do wzorów formularza wniosku i projektu planu wsparcia. W generatorze zostanie jednak dodany nowy załącznik w postaci deklaracji w zakresie chęci zawarcia umowy na realizację programu na okres trzech lat, czyli obejmujący cały czas realizacji pilotażowego projektu.

Dodaj komentarz