Przejdź do treści

Trzecia edycja programu Absolwent

Fundacja Onkologiczna Rakiety we współpracy z Change4Good NOT-FOR-PROFIT Sp. Z o.o. otworzyła rekrutację do projektu „Absolwent 3”.

Program współfinansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Udział w projekcie rozpocznie się od cyklu spotkań z psychologiem i doradcą zawodowym, którzy wyznaczą dalszą ścieżkęw zależności od posiadanych predyspozycji i umiejętności: zdobycie uprawnień zawodowych, ukończenie kursów i szkoleń specjalizacyjnych lub odbycie trzymiesięcznego lub sześciomiesięcznego stażu zawodowego.

Przewidziane są również dodatkowe konsultacje z doradcą zawodowym, wsparcie pośrednika pracy i coacha kariery.

W projekcie mogą wziąć udział osoby spełniające wszystkie następujące warunki:

 • Studenci ostatniego roku studiów lub absolwenci, osoby realizujące naukę w szkole wyższej na ostatnim roku lub posiadające tytuł zawodowy/stopień naukowy wydany nie wcześniej niż 60 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu;
 • Osoby z orzeczeniem niepełnosprawności;
 • Osoby zamieszkałe na terenie woj. Mazowieckiego (12 osób) , małopolskiego (12 osób)
 • Osoby pozostające bez zatrudnienia (należy rozumieć przez to osobę bezrobotną lub poszukującą pracy, która nie wykonuje żadnej pracy zarobkowej, zarejestrowaną lub niezarejestrowaną w Urzędzie Pracy);
 • Nie biorące udziału w innych projektach finansowanych ze środków PFRON.

W ramach projektu przewidziano:

 • Wsparcie psychologa i doradcy zawodowego w zakresie aktywizacji zawodowej;
 • Przygotowanie do wejścia na rynek pracy z doradcą zawodowym;
 • Wsparcie pośrednika pracy i coacha;
 • Sfinansowanie kursu/szkolenia zawodowego;
 • Trzymiesięczne lub sześciomiesięczne staże zawodowe wraz ze stypendium stażowym.

Zgłoszenie uczestnika powinno zawierać:

 • Wypełnione dokumenty rekrutacyjne (formularz, deklaracja uczestnictwa wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych);
 • Orzeczenie o niepełnosprawności;
 • Dyplom ukończenia studiów wyższych lub zaświadczenie ze szkoły wyższej o realizowaniu nauki na ostatnim roku;
 • Zaświadczenie z ZUS lub PUP (w zależności od posiadanego statusu na rynku pracy).

Rekrutacja prowadzona jest w trybie ciągłym do wyczerpania limitu miejsc.

Więcej informacji odnośnie projektu możesz uzyskać, kontaktując się z biurem Fundacji Onkologicznej Rakiety pod adresem: absolwent@fundacjarakiety.pl ; tel.: 577 912 888 lub 22 299 29 28.

Liczba miejsc jest ograniczona.

Regulamin projektu i dokumenty rekrutacyjne znajdują się na stronie dostępnej tutaj.

Dodaj komentarz