Przejdź do treści

Stażysta Plus

logo państwowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłosił wczoraj konkurs nr 1/2023 zatytułowany „Stażysta Plus”. Fundusz zaprasza organizacje trzeciego sektora do składania wniosków w konkursie.

Konkurs odbędzie się w ramach modułu II „Staże zawodowe” programu „STABILNE ZATRUDNIENIE – osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej”. W konkursie będzie można uzyskać granty na następujące działania aktywizacyjne:

 • przygotowanie i wdrożenie indywidualnego planu drogi zawodowej beneficjenta ostatecznego;
 • doradztwo zawodowe na rzecz beneficjenta ostatecznego;
 • uzyskanie przez beneficjenta ostatecznego kwalifikacji / umiejętności zawodowych oraz pracowniczych, w tym poprzez realizację kursów, warsztatów lub szkoleń zawodowych;
 • zapewnienie beneficjentowi ostatecznemu wsparcia asystenta / trenera pracy w okresie do pierwszych 3 miesięcy stażu zawodowego;
 • koszty dojazdów beneficjenta ostatecznego do i z zakładu pracy, w okresie do pierwszych 3 miesięcy stażu zawodowego;
 • wypłata stypendium dla beneficjenta ostatecznego skierowanego na staż zawodowy;
 • szkolenia i warsztaty dla pracowników instytucji, w zakresie umiejętności współpracy z osobami niepełnosprawnymi.

Wnioski na realizację powyższych działań należy złożyć w formie projektów. Celem programów zgłoszonych do konkursu musi być wejście beneficjentów ostatecznych projektu na rynek pracy. Warunkiem realizacji działań aktywizacyjnych jest opracowanie i wdrożenie indywidualnego planu drogi zawodowej. Dla każdego beneficjenta ostatecznego projektu trzeba przygotować tego typu dokument.

Podmioty uprawnione do składania aplikacji w ramach konkursu to:

 • organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w tym fundacje i stowarzyszenia;
 • podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – tj. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;
 • podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 2-4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – tj. stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie socjalne, a także spełniające szczególne warunki spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami;– z zastrzeżeniem postanowień ust. 2-3.

Warunkiem złożenia  wniosku przez wyżej wymienione podmioty  jest:

 • posiadanie statutowego zapisu o prowadzeniu działań na rzecz osób niepełnosprawnych;
 • prowadzenie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat (licząc wstecz od daty ogłoszenia konkursu);
 • spełnianie kryteriów, o których mowa w rozdziale VII ust. 1 programu (nieposiadanie wymagalnych zobowiązań).

W wypadku wniosku składanego wspólnie przez dwa podmioty warunki wskazane powyżej weryfikowane są w odniesieniu do każdego z Wnioskodawców.

Szczegóły ogłoszenia dostępne są tutaj.

Dodaj komentarz